kozota, Đường CN1, KCN Từ Liêm, Hà Nội

kienle2004@gmail.com

Công văn 55901/TC QLAC cục thuế tp hà nội về thay đổi mẫu số

nội dung công văn giải đáp thắc mắc về ký hiệu mẫu số trên hóa đơn trong quá trình thực thi của công tư 39 còn vướng mắc, nội dung công văn 55901 như sau:

Nội dung công văn 55901/TC QLAC cục thuế tp hà nội 

 

TỔNG CỤC THUẾ 
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
—————
Số: 55901/CT-QLAC
V/v ký hiệu mẫu số hóa đơn
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã.

Qua phản ánh của một số Chi cục Thuế nêu vướng mắc về tiêu thức “ký hiệu mẫu số hóa đơn” trong quá trình thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ công văn số 4489/TCT-CS ngày 14/10/2014 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn thêm nội dung về ký hiệu mẫu số hóa đơn trong việc đặt in hóa đơn như sau:

Tại Điểm 2 Công văn số 4489/TCT-CS của Tổng cục Thuế hướng dẫn: “…trường hợp các tiêu thức trên tờ hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như tên, địa chỉ của người bán; tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn thì doanh nghiệp phải thay đổi số thứ tự mẫu hóa đơn. ” Theo đó, khi đặt in hóa đơn lần tiếp theo, trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi tên, địa chỉ của doanh nghiệp hoặc thay đổi tổ chức nhận in hóa đơn thì trên hóa đơn phải thay đổi số thứ tự mẫu hóa đơn.

Ví dụ: Doanh nghiệp A đã thông báo phát hành 01 mẫu hóa đơn giá trị gia tăng 3 liên với ký hiệu mẫu số hóa đơn 01GTKT3/001, hóa đơn được in tại Công ty TNHH X. Trường hợp khi đặt in hóa đơn tiếp theo để sử dụng, Doanh nghiệp A có sự thay đổi tên, địa chỉ hoặc chuyển sang đặt in tại tổ chức nhận in khác (Công ty TNHH Y) thì ký hiệu mẫu số hóa đơn phải thay đổi thành 01GTKT3/002.

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các Chi cục Thuế thống nhất hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc phải kịp thời báo cáo về Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Quản lý ấn chỉ) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Cục./.

(Bản photo công văn số 4489/TCT-CS ngày 14/10/2014 và công văn số 3074/TCT-CS ngày 06/08/2014 của Tổng cục Thuế được gửi kèm công văn này).

 

  KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hổ

 

download công văn 55901 ở trên tại đây : cong van 55901

quý vị còn thắc mắc vui lòng liên hệ: 0969997980

 

Bình luận bài viết

KOZOTA
Danh Mục